برای ثبت درخواست ترجمه نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود در سایت CEB شوید.